Công văn số 9795/BTC-HCSN về việc quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016.

Thứ sáu, Tháng 7 15, 2016

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 9795/BTC-HCSN về việc quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016.

Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đối với kinh phí sự nghiệp các CTMTQG giai đoạn 2012-2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các CTMT năm 2016 như sau:  Nội dung, mức chi và  cơ chế quản lý tài chính tiếp tục được thực hiện theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí CTMTQG của giai đoạn 2012-2015, Thông tư hướng dẫn thực hiện các Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt các dự án, Chương trình và các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành có liên quan.  

(Chi tiết tại công văn đính kèm)