Nghị định Chính phủ số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về hoạt động tiêm chủng.

Ngày 01/7/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định Chính phủ số 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng. 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 đã tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ cho việc quản lý hoạt động tiêm chủng đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, huy động nguồn lực cho công tác tiêm chủng. Để giúp cán bộ quản lý và các cán bộ tham gia công tác tiêm chủng hiểu rõ các quy định tại Nghị định này, ngày 30/8/2016, Cục Y tế dự phòng đã phối hợp với Vụ Pháp chế, Bộ Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Thành phần tham dự hội thảo là các Lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng của 28 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. 

(Chi tiết xem văn bản đính kèm)

 

Tài liệu: