Quyết định 2470/QĐ-BYT ngày 14/6/2019 ban hành Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em

Thứ sáu, Tháng 6 14, 2019

Ngày 14/06/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2470/QĐ-BYT về việc Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Quyết định này có Hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ quyết định 2301/QĐ-BYT ngày 12/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn Khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.