Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 18/9/2018

Thứ ba, Tháng 9 18, 2018

Thông tư 24/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, ban hành ngày 18/9/2018 quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin, bao gồm các nội dung:

-      Quy định việc thành lập hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.

-      Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp Bộ

-      Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu thành viên của Hội đồng cấp tỉnh

-      Quy định về hoạt động của Hội đồng và thường trực Hội đồng các cấp

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2018.

Thông tư số 21/2011/TT-BYT ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá tai biên trong quá trình sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế hết hiệu lực từ ngày 

(Thông tư tại file đính kèm)