Hội nghị cam kết tài trợ cho Liên minh toàn cầu về vắc xin và Tiêm chủng (GAVI)