Lịch tiêm chủng vắc xin trong TCMR - Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017

Ngày 17/10/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tu số 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 về việc Ban hành danh mục Bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc. Quy định về Danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng, lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, cụ thể như sau: