Tài liệu tiêm chủng mở rộng dành cho tuyến xã

Trên cơ sở tài liệu thực hành tiêm chủng đã được ban hành của chương trình tiêm chủng mở rộng theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới và các yêu cầu trong công tác tiêm chủng mở rộng theo “Qui định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị” số 23/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2008. Nhóm giảng viên của Dự án TCMR đã biên soạn lại bộ tài liệu hướng dẫn về Tiêm chủng mở rộng cho tuyến xã/ phường với những nội dung được bổ sung như lịch tiêm chủng các vắc xin đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng, qui trình bảo quản vắc xin trong tủ lạnh, bảo quản vắc xin trong buổi tiêm chủng, khám chỉ định tư vấn trước tiêm chủng, đồng thời để giúp cho cán bộ tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh, huyện tổ chức tập huấn một cách hiệu quả nhóm biên soạn cũng đã xây dựng chương trình tập huấn về thực hành tiêm chủng và kế hoạch bài giảng cụ thể của từng nội dung. Tài liệu bao gồm 4 phần chính sau đây:

Phần 1: Các nội dung về Tiêm chủng mở rộng

Bài 1: Giám sát các bệnh trong tiêm chủng mở rộng

Bài 2: Các vắc xin trong tiêm chủng mở rộng

Bài 3: Dây chuyền lạnh và bảo quản văc xin

Bài 4: Lập kế hoạch buổi tiêm chủng

Bài 5: Tổ chức buổi tiêm chủng, thực hành tiêm chủng an toàn

Bài 6: Giám sát phản ứng sau tiêm chủng

Bài 7: Giám sát hỗ trợ

Phần 2: Chương trình tập huấn

Phần 3: Kế hoạch bài giảng

Phần 4: Phần trình bày (tài liệu phát tay) in sang đĩa, USB.

Hy vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho cán bộ y tế các tuyến sử dụng để tập huấn về tiêm chủng cho tuyến xã/phường.

Tải tài liệu về: