Thông điệp lịch sử: GS.TS Đặng Đức Trạch - Người xây nền móng cho hoạt động tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam