Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 21/3/2018

Thứ tư, Tháng 3 21, 2018

Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 21/3/2018

Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 21/3/2018 quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số giai đoạn 2016-2020, bao gồm các nội dung chính:

-          Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình

-          Lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước

-          Nội dung và mức chi chung của Chương trình

-          Nội dung và mức chi đặc thù của các Dự án

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Thông tư liên tịch số 113/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 15/8/2013; Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 21/5/2013; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 08/10/2012; Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/02/2013; Thông tư liên tịch số 117/2015/TTLT-BTC-BYT ngày 11/8/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế hết hiệu lực thi hành kề từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

(chi tiết tại file kèm theo)

Tài liệu: