Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2015: THU HẸP KHOẢNG CÁCH TIÊM CHỦNG